Loading... Loading...
  QUẢNG CÁO  

Nội dung cần tìm:
Loại văn bản:
Nội dung cần tìm:
  Phần mềm hỗ trợ  


Phần mềm HTKK Thuế 2.5.2


Phần mềm đăng ký thuế cá nhân 2.3


Phần mềm giúp hiển thị website bằng tiếng Việt Unicode


Phần mềm giúp đọc file PDF

Home
Thủ tục hành chính
Thủ tục theo lĩnh vực
Cấp phép Quảng cáo
Thủ tục 5: Cấp giấy phép quảng cáo băng-drôn

Thủ tục cấp phép Quảng cáo đối với tổ chức, cá nhân hoạt động quảng  cáo treo  băng-drôn tại hệ thống cột treo băng-drôn trên  địa bàn  thành phố  Hà Nội


1. Thẩm quyền: Sở Văn hoá và Thông tin Hà Nội

* Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:
- Tổ chức, cá nhân hoạt động quảng  cáo treo  băng-drôn tại hệ thống cột treo băng-drôn trên  địa bàn  thành phố  Hà Nội.
- Các hoạt động: hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, VH, XH, TDTT và vui chơi giải trí (dưới đây gọi tắt là hoạt động)

2.  Nơi tiếp nhận hồ sơ và  trả kết quả giải quyết hồ  sơ:

a.Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả:  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính
b.Địa chỉ     : 47 Hàng Dầu, Hà Nội
c.Điện thoại:  38253083
d.Fax:           38251510

3. Hồ sơ  giải quyết thủ tục hành chính:

3.1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thực hiện quảng cáo băng-drôn  (theo mẫu in sẵn) hoặc công văn của đơn vị, tổ chức thực hiện quảng cáo băng-drôn ( ghi rõ nội dung quảng cáo, số lượng băng-drôn, thời gian treo … ). 
3.2. Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức , cá nhân được tổ chức hoạt động .
3.3. Mẫu (Makét ) quảng cáo thể hiện rõ màu sắc, kích thước và có đóng dấu của đơn vị đứng tên đề nghị cấp phép.
* Phía dưới – trong phạm  vi băng-drôn: ghi rõ tên đơn vị thực hiện quảng cáo, giấy phép số ……do Sở VHTT Hà Nội cấp ngày…… tháng…… năm ……
3.4. Trường hợp hoạt động  có tài trợ và được thể hiện trên băng drôn quảng cáo phải cã :
+ Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng tài trợ quảng cáo giữa đơn vị tổ chức hoạt động với đơn vị tài trợ.
+ Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) đăng ký kinh doanh của đơn vị tổ chức  hoạt động  và của nhà tài trợ.
+ Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự  về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng; giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tên sản phẩm, biểu trưng, biểu tượng ….của đơn vị tài trợ.
3.5. Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của đơn vị thực hiện quảng cáo hoặc của đơn vị có sản phẩm quảng cáo trong việc sử dụng hình ảnh, danh nghĩa của tổ chức, cá nhân đó, về kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền tác giả và các quyền liên quan.
3.6. Đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc nông nghiệp: phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về y tế đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước về;
3.7. Đối với quảng cáo về chương trình khuyến mại: phải có văn bản tiếp nhận đăng ký nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại;
3. 8. Đối với quảng cáo về tổ chức thi đấu, biểu diễn thể thao thể dục: phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức thi đấu, biểu diễn thể thao thể dục.

4. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Ngày trong tuần:  các ngày làm việc trong tuần
- Giờ nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Sáng:   từ  8 giờ đến 11 giờ
+ Chiều:   từ 14 giờ đến 16 giờ 30
- Số ngày trả kết quả:  06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.Các khoản phí theo quy định:    20.000 đồng/01 cái

                              (Tổng số thu lệ phí không qúa 500.000 đồng/01 giấy phép).
TT
Tên khoản, lệ phí
Đơn
Vị tính
Đơn
giá
Cơ sở pháp lý
(Số hiệu văn bản&cơ quan ban hành)
1
Lệ phí cấp giấy phép quảng cáo.
Chiếc
 
Theo thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và qản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
 

6. Cơ sở pháp lý:

Luật và Pháp lệnh
1. Pháp lệnh quảng cáo số 39/20001/PL-UBTVQH X ngày 16/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
2. Luật Thương mại ngày 27 tháng 6 năm 2005.
3. Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001
Chính phủ
4. Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo.
5. Nghị định số 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin.
Bộ và cơ quan ngang Bộ
6.. Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo.
7. Thông tư  số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ VHTT hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh quảng cáo và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá.
7. Thông tư  số 79/2005/TT-BVHTT sửa đổi bổ sung một số quy định Thông tư số 43/2003/NĐ-CP ngày 16/7/2003 của Bộ VHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh quảng cáo..
8. Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ VHTT và Bộ Ytế hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế.
9. Thông tư liên tịch số 96/2001/TTLT/BVHTT- Bộ NN&PTNT ngày 03/11/2004 hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
10. Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 27/1/2005 của Bộ VHTT và UBTDTT hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể thao.
UBND Thành phố
11. Quyết định số 10/2001/QĐ-UB ngày 09/3/2001 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định Quảng cáo bằng biển, bảng và băng- dôn trên địa bàn TP Hà Nội.
12. Quyết định  số 28/2006/QĐ-UBND ngày 17/3/2006  quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội (thay thế cho Quyết định số số 109/2001/QĐ-UB ngày 08/11/2001). Tại Quyết định này đã bỏ điều khoản quy định việc cấp giấy phép xây dựng đối với công treình biển , bảng quảng cáo trên địa bàn Hà Nội mà trước đó đsã quy định tại Điều 16 Quyết định số 109/2001/QĐ-UB ngày 08/11/2001.
Sở chuyên ngành
13. Thông báo số 22/TB-VHTT ngày 31/3/2004 của Sở VHTT Hà Nội về việc quản lý hoạt động treo băng drôn quảng cáo trên địa bàn TP Hà Nội.
14. Thông báo số 35/TB-VHTT ngày 19/10/2004 của Sở VHTT Hà Nội về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên địa bàn  TP Hà Nội.
15. Quyết định số 130 ngày 20/5/2004 của Sở VHTT Hà Nội về việc ban hành "Quy định các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính" theo cơ chế  1 cửa".
Đơn vị ban hành
 

 

  Mời bạn xem thêm
Thủ tục 4: Cấp giấy phép thực hiện biển, bảng quảng cáo
(Thủ tục cấp phép Quảng cáo đối với tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP Hà Nội. )
Thủ tục cấp phép QC đối với Băng rôn, phương tiện di động, áp phích giấy.
(      Thủ tục cấp phép quảng cáo đối với Băng rôn, bạt, phương tiện di động, áp phích giấy. )
Thủ tục cấp phép quảng cáo Pano trên 40m2
(        Thủ tục cấp phép quảng cáo đối với quảng cáo pano có diện tích trên 40m2. )
Thủ tục cấp phép Quảng cáo Pano có diện tích dưới 40m2.
(       Thủ tục cấp phép quảng cáo đối với quảng cáo pano có diện tích dưới 40m2. )
  Hỗ trợ trực tuyến  
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
 
Hà nội

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Đất đai
* Tư vấn Dân sự

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

* Tư vấn Đất đai
* Dịch vụ công chứng
* Dịch vụ chuyển quyền SDĐ

* Tư vấn Sở hữu trí tuệ
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Dân sự

* Dịch vụ công chứng
* Tư vấn & Soạn thảo các loại HĐ
* Xây dựng quy chế cho DN

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

TP.Hồ Chí Minh

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn thủ tục hành chính
* Tư vấn các lĩnh vực khác


TÌNH TRẠNG WEBSITE

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

văn bản pháp luật luật doanh nghiệp luật đất đai hệ thống pháp luật bộ luật dân sự 2015 bộ luật hình sự 2015 Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group