Loading... Loading...
  QUẢNG CÁO  

Nội dung cần tìm:
Loại văn bản:
Nội dung cần tìm:
  Phần mềm hỗ trợ  


Phần mềm HTKK Thuế 2.5.2


Phần mềm đăng ký thuế cá nhân 2.3


Phần mềm giúp hiển thị website bằng tiếng Việt Unicode


Phần mềm giúp đọc file PDF

Home
Tin tức
Sở hữu trí tuệ
Thủ tục xem xét đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
·  Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ;


Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ

Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ cho từng loại đối tượng phi đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung theo các quy định trong Thông tư số 3055 /TT-SHCN ngày 31.12.1996 của Bộ Khoa học và Công nghệ và theo Quy định số 308/ĐK ngày 11.06.1997 của Cục Sở hữu Công nghiệp.

 Nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ

Đơn có thể nộp tại Cục Sở hữu Công nghiệp hoặc tại bất kỳ địa điểm tiếp nhận đơn nào khác do Cục Sở hữu Công nghiệp thiết lập. Đơn cũng có thể được gửi bằng hình thức bảo đảm qua bưu điện tới các địa điểm nói trên.

 Xét nghiệm hình thức

Tất cả các đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ đều được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đn có hợp lệ không. Nếu đơn đáp ứng yêu cầu của đơn hợp lệ thì xác định ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ, ngày ưu tiên của đơn. Thời hạn xét nghiệm hình thức là 3 tháng tính từ ngày đơn đến Cục Sở hữu Công nghiệp ghi trên dấu nhận đơn.
Công bố đơn sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp:
Các đơn sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã được công nhận hợp lệ đều được Cục Sở hữu công nghiệp công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

 Xét nghiệm nội dung

  • Việc xét nghiệm nội dung được Cục Sở hữu công nghiệp tiến hành đối với tất cả các đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và Chỉ dẫn địa lý nếu các đơn đã được công nhận là hợp lệ và người nộp đơn nộp lệ phí xét nghiệm nội dung theo quy định.
  • Đối với đơn sáng chế, gii pháp hữu ích việc xét nghiệm nội dung chỉ được tiến hành đối với những đơn đã được công nhận là hợp lệ và có yêu cầu xét nghiệm nội dung của người nộp đơn hoặc người thứ 3 với điều kiện yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp cho Cục Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 42 tháng tính từ ngày ưu tiên của đơn sáng chế, 36 tháng tính từ ngày ưu tiên của đơn giải pháp hữu ích.
Người yêu cầu xét nghiệm nội dung sáng chế, giải pháp hữu ích phải nộp lệ phí theo quy định.
Thời hạn xét nghiệm nội dung đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ là:
  • 18 tháng đối với đơn sáng chế, 9 tháng đối với giải pháp hữu ích tính từ ngày nhận được yêu cầu xét nghiệm nội dung, nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn hoặc tính từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp trước ngày công bố đơn;
  • 9 tháng đối với đơn kiểu dáng công nghiệp và đơn nhãn hiệu hàng hóa tính từ ngày ký Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ;
  • 6 tháng đối với đơn Chỉ dẫn địa lý tính từ ngày ký Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
Kết quả xét nghiệm nội dung đơn sẽ được thông báo cho người nộp đơn. Trong thời gian xét nghiệm, người nộp đơn có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu công nghiệp sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong đơn. Việc sửa đổi, bổ sung không được làm thay đổi bản chất đối tượng, không được mở rộng phạm vi bảo hộ đã nêu trong đơn.

Cấp Văn bằng bảo hộ
  • Nếu đối tượng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ trong thông báo kết quả xét nghiệm nội dung Cục Sở hữu công nghiệp yêu cầu người nộp đơn nộp lệ phí công bố Văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ, lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ và lệ phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất (đối với sáng chế, giải pháp hữu ích);
  • Nếu người nộp đơn không nộp các khoản lệ phí nói trên, đơn coi như bị rút bỏ;
  • Nếu người nộp đơn nộp lệ phí, Cục Sở hữu công nghiệp tiến hành các thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn, đăng bạ và công bố Văn bằng bảo hộ.

Công bố các thông tin liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp

Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp đã cấp cũng như các sửa đổi bổ sung, gia hạn, đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ và các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố trong Công báo sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu công nghiệp phát hành hàng tháng.

 Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp Văn bằng bảo hộ

Những người có quyền khiếu nại:
a) Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ và từ chối cấp Văn bằng bảo hộ;
b) Người yêu cầu xét nghiệm nội dung đơn sáng chế, giải pháp hữu ích có quyền khiếu nại Quyết định cấp hoặc không cấp Văn bằng bảo hộ và không phải nộp lệ phí khiếu nại;
c) Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền khiếu nại Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ và người đó phải nộp lệ phí theo quy định.
 
  Mời bạn xem thêm
Danh sách thuật ngữ sở hữu trí tuệ (SHTT)
(Danh sách thuật ngữ Sở Hữu trí tuệ:  A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W )
Thời hiệu khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ
(Khi xảy ra vụ việc tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp, qui định của pháp luật về khoảng thời gian được quyền khiếu nại như thế nào? )
Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2005 được phân thành 6 phần chi tiết như sau:
(Phần thứ nhất: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 12). )
Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (SC/GPHI) phải được trình bày như thế nào?
(Bản mô tả SC/GPHI phải được trình bày theo trình tự sau: - Tên SC/GPHI phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện được bản chất của SC/GPHI và phù hợp với nội dung trình bày ở phần mô tả bản chất kỹ thuật của SC/GPHI; )
Các Điều ước quốc tế về SHTT và nhãn hiệu mà Việt Nam đã tham gia?
(Đến nay, Việt Nam đã tham gia nhiều Điều ước quốc tế về SHTT, bao gồm: )
Chính thức áp dụng Phân loại Ni-xơ 9 dùng trong đăng ký nhãn hiệu
(Thông báo:   Về việc áp dụng Xuất bản lần IX của Bảng Phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại hàng hoá và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu )
Bí mật thương mại
(Phần 1 - Bí mật thương mại là gì? Phần 2 - Bí mật thương mại hay các quyền sở hữu trí tuệ khác? Phần 3 - Các chiến lược kinh doanh để quản lý và bảo hộ bí mật thương mại )
Thiết kế bố trí mạch tích hợp
(Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn :  1. "Mạch tích hợp bán dẫn" là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử - với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết ...)
Chỉ dẫn địa lý
(Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó. Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hoá ...)
Kiểu dáng công nghiệp
( Kiểu dáng công nghiệp là gì? Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Quyền nộp đơn kiểu dáng ...)
Nhãn hiệu
(·  Nhãn hiệu là gì? ·  Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  ·  Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  ·  Cần làm gì trước khi đăng ký nhãn hiệu ·  Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu  ·  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu  ·  Quá trình xét nghiệm đơn nhãn hiệu  ·  Khiếu nại và ...)
Sáng chế/giải pháp hữu ích
( Sáng chế là gì? Giải pháp hữu ích là gì? Bằng độc quyền sáng chế (patent) ...)
Bảo vệ nhãn hiệu thương mại trên Internet
(Với sự mở rộng của thương mại điện tử thông qua các trang web bán đấu giá (auction web site) và bán lẻ (stand-alone web site) trên Internet với nhiều sản phẩm được chào bán, những người nắm giữ các nhãn hiệu thương mại đang đối mặt với những thách ...)
Sử dụng hợp lý là gì?
(“Sử dụng hợp lý” là một ngoại lệ của việc bảo vệ bản quyền theo luật Mỹ. Nó cho phép người ta được sử dụng một sản phẩm có bản quyền với một mức độ nhất định mà không phải xin phép tác giả hoặc chủ sở hữu. )
thách thức về vấn đề bản quyền trong thời đại kỹ thuật số
(Kể từ khi ra đời đến nay, luật bản quyền đã thích ứng với những thay đổi về công nghệ. Ngày nay, những thay đổi được nói đến nhiều nhất đều liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật số, mạng truyền thông số hóa như mạng Internet và máy tính ...)
Giới thiệu khái quát điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ
(Việc bảo hộ chặt chẽ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trên thế giới có ý nghĩa sống còn đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của tất cả mọi quốc gia trong tương lai )
Tại sao bảo vệ Sở hữu trí tuệ lại quan trọng
(E. Anthony Wayne Hiện nay, người ta ngày càng quan tâm tới các vấn đề sở hữu trí tuệ. Nhưng đáng tiếc là vấn đề này lại thường xuyên được đề cập theo chiều hướng nhấn mạnh đến những điều gây tranh cãi và những tranh luận trái ngược nhau. )
Sở hữu trí tuệ là gì?
(“Rum và Coca-Cola”, một bài hát Calypsocó lẽ là nổi tiếng nhất mọi thời đại về một đề tài nóng bỏng, vào những năm 1940 là bài hát ăn khách nhất của ban nhạc Andrews Sisters )
Chúng ta xác định sở hữu trí tuệ như thế nào?
(Sở hữu trí tuệ liên quan đến sự sáng tạo tinh thần: phát minh, các tác phẩm văn học và nghệ thuật, các biểu tượng, tên gọi, hình ảnh và các kiểu dáng được sử dụng trong thương mại. )
Đăng ký bằng độc quyền sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa
(Quy trình đăng ký bằng độc quyền sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa được thực hiện theo các bước như sau: )
  Hỗ trợ trực tuyến  
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
 
Hà nội

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Đất đai
* Tư vấn Dân sự

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

* Tư vấn Đất đai
* Dịch vụ công chứng
* Dịch vụ chuyển quyền SDĐ

* Tư vấn Sở hữu trí tuệ
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Dân sự

* Dịch vụ công chứng
* Tư vấn & Soạn thảo các loại HĐ
* Xây dựng quy chế cho DN

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

TP.Hồ Chí Minh

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn thủ tục hành chính
* Tư vấn các lĩnh vực khác


TÌNH TRẠNG WEBSITE

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

văn bản pháp luật luật doanh nghiệp luật đất đai hệ thống pháp luật bộ luật dân sự 2015 bộ luật hình sự 2015 Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group