Loading... Loading...
  QUẢNG CÁO  

Nội dung cần tìm:
Loại văn bản:
Nội dung cần tìm:
  Phần mềm hỗ trợ  


Phần mềm HTKK Thuế 2.5.2


Phần mềm đăng ký thuế cá nhân 2.3


Phần mềm giúp hiển thị website bằng tiếng Việt Unicode


Phần mềm giúp đọc file PDF

Home
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp nào được đến doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra? Thành phần của đoàn thanh tra, kiểm tra do ai lập?

Trả lời:  Ngoài việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của nhà đầu tư thì có thể thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đột xuất doanh nghiệp khi doanh nghiệp vi phạm các quy định về: hoạt động kinh doanh, bảo vệ môi trường, thuế, xuất nhập khẩu, lao động…


Thành phần đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ do cơ quan chủ trì quyết định tuỳ thuộc vào nội dung của việc thanh, kiểm tra.

                                                                                        Luật sư tư vấn doanh nghiệp

  Mời bạn xem thêm
Chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP?
(Trả lời:   Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định nghĩa vụ của nhà đầu tư: Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê, có nghĩa là nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về kế toán, kiểm toán và thống ...)
Dự án được cấp phép trước 1/7 khi muốn thay đổi người đại diện làm thủ tục như thế nào?
(Trả lời:   Luật Doanh nghiệp 2005 mới chỉ có quy định về việc thay đổi người đại diện pháp luật đối với các trường hợp đăng ký kinh doanh sau ngày 01/7/2006 và chưa có quy định cụ thể về việc thay đổi người đại diện pháp luật đói với ...)
Dự án đầu tư không phải đăng ký có tư cách gì để xin đất cho dự án?
(Trả lời:   Dự án đầu tư thuộc diện không phải đăng ký đầu tư nhưng khi kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và thuộc nhóm người sử dụng đất theo quy định tại Điều 9 Luật Đất đai năm 2003.Do vậy, dự án vẫn ...)
Khi các bên thoả thuận với nhau về gái trị công nghệ dùng để góp vốn theo Khoản 1 Điều 30 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có cần xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ?
(Trả lời:   Giá trị của công nghệ dùng để góp vốn hoặc giá trị của công nghệ được chuyển giao thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao ...)
Giải thích rõ quyền của nhà đầu tư trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và dịch vụ thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 108?
(Trả lời:   Nhà đầu tư có quyền xuất khẩu, nhập khẩu, liên quan đến hoạt động đầu tư quy định tại Điều 14 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối là lĩnh vực đầu tư có điều kiện. ...)
Nhà đầu tư còn bị giới hạn về tỷ lệ lao động nước ngoài không quá 3% theo NĐ 105/2003/NĐ-CP và NĐ 93/2005/NĐ-CP?
(Trả lời:    Quy định về tỷ lệ lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo các quy định tại NĐ 105/2003/NĐ-CP và NĐ 93/2005/NĐ-CP.                                                                                                             Luật sư kinh tế )
DNN kinh doanh nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực thuần thương mại có được chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài không? Nếu có thì cấp GCNĐT như thế nào?
(Trả lời:   Theo quy định tại Phụ lục III, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối là lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài. )
Phân biệt mua lại với chuyển nhượng toàn bộ?
(Trả lời:   Thực chất mua lại với chuyển nhượng toàn bộ có ý nghĩa giống nhau. Tuy nhiên cần phân biệt mua lại/chuyển nhượng doanh nghiệp với dự án. )
Khi chủ đầu tư đổi hộ chiếu, thay đổi địa chỉ thì có phải làm thủ tục đổi GCNĐT không, trình tự thủ tục? Nếu quy định không phải đổi mà chủ đầu tư có nhu cầu thì thực hiện như thế nào?
(Trả lời:   Theo quy định tại Điều 51 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, trường hợp nêu trên không phải làm thủ tục điều chỉnh GCNĐT. )
Nhà đầu tư có phải nộp hồ sơ pháp lý của địa điểm đăng ký kinh doanh và địa điểm thực hiện dự án đầu tư hay không? Nếu không có hồ sơ pháp lý về địa điểm thì xử ký như thế nào khi nhà đầu tư khai báo không đúng?
(Trả lời:   Nhà đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực về địa điểm đăng ký kinh doanh nêu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh và địa điểm thực hiện dự án đầu tư nêu trong hồ sơ đầu ...)
Hồ sơ đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước bao gồm những giấy tờ gì? Số bộ hồ sơ phải nộp? Số bộ hồ sơ khi đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài?
(Trả lời:   Hồ sơ đăng ký đầu tư đối với dựa ns đầu tư trong nước được thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và được thành lập theo mẫu văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 Bộ Kế ...)
Một nhà đầu tư nước ngoài (pháp nhân, cá nhân) có thể thành lập nhiều doanh nghiệp cùng mục tiêu hoặc khác mục tiêu hoặc trên các địa phương khác nhau được không?
(Trả lời:   Theo quy định tại Mục II, Chương II của Luật Doanh nghiệp, một nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức, cá nhân) không bị hạn chế về việc thành lập một hay nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức hoặc một ...)
Căn cứ áp dụng ghi mã ngành, tên ngành trong Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 1088/2006/QĐ-BKH?
(Trả lời:   Mã ngành, tên ngành trong Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam (Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) được ghi theo phân ngành kinh tế quốc dân ban ...)
Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam có trụ sở đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư ở các tỉnh khác nhau thì làm thủ tục ở đâu? Trường hợp doanh nghiệp đặt trụ sở chính ở một tỉnh, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác thì phải thực hiện quy trình thủ tục như thế nào để ghi luôn mộy lần vào GCNĐT (cấp lần đầu)?
(Trả lời:   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, thì đối với dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì hồ sơ dự án đầu tư được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu ...)
Một số nhà đầu tư gồm: 1 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập ở Việt Nam, một Công ty ở Singapore; 2 cá nhân người nước ngoài và 5 cá nhân người Việt Nam xin thành lập Công ty cổ phần?
(Trả lời:   Theo quy định tại Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, ...)
Giấy chứng nhận đầu tư được cấp khi nào trong quá trình đầu tư (chuẩn bị, lập dự án, thẩm định dự án, phê duyệt dự án)?
(Trả lời:    Giấy chứng nhận đầu tư được cấp sau khi nhà đầu tư và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoàn tất các thủ tục đăng ký hoặc thẩm tra đầu tư theo quy định tại Mục II, Chương V của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. )
Doanh nghiệp liên doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư liên doanh với doanh nghiệp trong nước để thành lập pháp nhân mới thì làm thủ tục theo trong nước hay thủ tục với nhà đầu tư nước ngoài?
(Trả lời:   Theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên. )
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp mới thì có cần làm thủ tục đầu tư hay không hay chỉ cần làm thủ tục đăng ký kinh doanh?
(Trả lời:    - Theo quy định tại Khoản 2 - Điều 6 - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định 108/2006/NĐ-CP), nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào ...)
Thành phần hợp chất của hàng hóa nhập khẩu khi dịch ra tiếng Việt không đầy đủ nghĩa thì có thể giữ nguyên nghĩa bằng tiếng Anh trên nhãn hàng hóa được không?
(Câu hỏi của bạn Phạm Trung Hà, ngõ 211 tổ 42 Khương Trung, Hà Nội. Trả lời:    Theo qui định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP (30/8/2006) của Chính phủ về nhãn hàng hoá thì các nội dung được phép ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La tinh ...)
Đình chỉ hiệu lực một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
(Câu hỏi:  Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Cục SHTT đình chỉ hiệu lực một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp không? )
  Hỗ trợ trực tuyến  
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
 
Hà nội

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Đất đai
* Tư vấn Dân sự

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

* Tư vấn Đất đai
* Dịch vụ công chứng
* Dịch vụ chuyển quyền SDĐ

* Tư vấn Sở hữu trí tuệ
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Dân sự

* Dịch vụ công chứng
* Tư vấn & Soạn thảo các loại HĐ
* Xây dựng quy chế cho DN

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

TP.Hồ Chí Minh

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn thủ tục hành chính
* Tư vấn các lĩnh vực khác


TÌNH TRẠNG WEBSITE

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

văn bản pháp luật luật doanh nghiệp luật đất đai hệ thống pháp luật bộ luật dân sự 2015 bộ luật hình sự 2015 Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group